• building-slide.jpg
  • 24消失安保系统
  • 东盟欢迎台
  • 泰国非洲宝石协会
  • 玉石饰品协会 (泰国)
  • 固定出口产品展厅
  • 泰国Tamil 宝石协会
  • 旅客欢迎大厅
  • 停车场1,100个车位